minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Raniero kardinaal Cantalamessa

„Het gaat om het prediken van Christus“

RANIERO KARDINAAL CANTALAMESSA IS EEN KAPUCIJN EN OFFICIEEL PREDIKER VAN HET PAUSELIJK HUIS. IN DIT INTERVIEW VERTELT DE RELIGIEUS ONS HOE HET WERK IS, WAT EEN GOEDE PREEK IS EN WAAROM JEZUS VANDAAG DE DAG EEN GOEDE TELEVANGELIST ZOU ZIJN GEWEEST.

Kardinaal Cantalamessa, Br Raniero, U bent Kapucijn, een Capucijner broeder en de officiële
“Prediker van de Pauselijke Huishouding”. Wat betekent dat?

Het ambt van Prediker van de Pauselijke Huishouding gaat terug tot paus Paulus IV en het jaar 1555. Het werd uitgeoefend door leden van verschillende religieuze ordes, vooral door Jezuïeten. Paus Benedictus XIV droeg het in 1743 definitief over aan de orde van de Kapucijnen. Sindsdien hebben Kapucijnen het ambt onafgebroken bekleed.

Wat doet U precies?
De paus vindt de tijd en heeft de nederigheid om te luisteren naar de prediking van een eenvoudige kapucijnenbroeder! Op dit moment is het mijn taak om elke vrijdag tijdens de advent en de vastentijd een meditatie te houden voor de paus, de kardinalen, de bisschoppen, de prelaten, de leden van de Romeinse Curie en de algemene oversten van de religieuze ordes. Tot drie jaar geleden vonden de preken plaats in de “Redemptoris Mater” kapel in het Vaticaanse Paleis. De paus luisterde vanuit een kleine zij-nis en communiceerde visueel met de prediker, maar niet met de rest van het publiek. Paus Franciscus zat voor het eerst samen met de anderen in de kapel. Tijdens de Covid pandemie werd de preek verplaatst naar de Paulus VI Audiëntiezaal vanwege de grootte – en bleef daar daarna. De preek is ook toegankelijk voor mensen buiten het Vaticaan en wordt live uitgezonden op YouTube via de website van het Vaticaan.

Hoe wordt iemand een “Prediker van de Pauselijke Huishouding”?
Wanneer een predikant zijn dienst beëindigt, legt de algemene overste van de Kapucijnen drie namen voor aan de paus, waaruit de Heilige Vader er één kiest. Op voorstel van de toenmalige algemene overste, pater Pascal Rywalski van de Zwitserse provincie, kreeg ik dit ambt begin 1980.

Vul je hart met Jezus en verkondig Hem dan vanuit een overvloed aan liefde

U was eerder hoogleraar theologie.
Ja, ten tijde van mijn benoeming was ik hoogleraar Oude Kerkgeschiedenis en Patristiek aan de Katholieke Universiteit Sacro Cuore in Milaan. Een jaar eerder had ik echter een oproep van de Heer ontvangen om het universitaire onderwijs op te geven om mij volledig te wijden aan het verkondigen van het Evangelie. Ik wist niet waar en hoe ik deze nieuwe activiteit moest beginnen! Maar daar kwam ik al snel achter: ik was me aan het voorbereiden op mijn nieuwe bediening in een klein klooster in Italiaanssprekend Zwitserland toen ik een telefoontje uit Rome kreeg. Het was de minister-generaal die me vertelde: “De Heilige Vader Johannes Paulus II heeft je benoemd tot Prediker van de Pauselijke Huishouding”. Ik kon geen goede reden vinden om nee te zeggen en dus moest ik me binnen een paar weken voorbereiden om de eerste vastenpreek in het pauselijk huis te geven. Dat was in 1980.

U bent al 44 jaar in het ambt en hebt verschillende pausen gekend. Kunnen de pausen goed luisteren?
Ik ben zelf verbaasd dat de pausen zoveel belang hechten aan de momenten van mijn prediking. Ze geven daarin een buitengewoon voorbeeld voor de hele Kerk. Op een keer, tijdens de vastentijd, was paus Johannes Paulus II op reis naar Midden-Amerika en miste hij twee preken. Toen hij de vrijdag daarop terugkwam, maakte hij zich los van zijn secretarissen en kwam zich bij mij verontschuldigen voor het missen van twee preken. Paus Benedictus XVI was als kardinaal al een van de gretigste deelnemers aan mijn meditaties. En ik kan U verzekeren dat het niet al te relaxed is als de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer op de eerste rij zit. Benedictus XVI was zelfs bereid om de presentatie te schrijven van het boek waarin mijn meditaties over de Pinksterhymne “Veni Creator” werden gepubliceerd. Ik had deze vijf meditaties voor de vastentijd in 2013 voorbereid maar ze bleven in de la liggen omdat paus Benedictus XVI kort voor het begin van de vastentijd zijn aftreden als paus had aangekondigd.

U schreef ook de “Vermaningen aan de kardinalen” in 2013.
Voor de verkiezing van de opvolger van Benedictus XVI kreeg ik de opdracht van de staatssecretaris om de eerste van twee “Exhortaties aan de kardinalen” te schrijven, wat ook al gedaan was bij gelegenheid van het conclaaf van 2005 en de verkiezing van Benedictus XVI. Deze aanmaningen hebben een tweeledig doel: ze zijn bedoeld om de kardinalen te helpen de huidige behoeften van de Kerk te herkennen en om als het ware het profiel van de nieuwe paus te schetsen. Kortom, ze moeten hen helpen om te luisteren naar de Heilige Geest. Ik kende kardinaal Bergoglio nadat ik het jaar daarvoor in Buenos Aires had gepreekt. Ik kan alleen maar zeggen dat zijn verkiezing mij vervulde met een hoop die ik volledig heb zien uitkomen in de tien jaar van zijn pontificaat.

Ik begreep heel duidelijk dat het leven een ernstige zaak is en dat je maar één keer leeft

Hoe word je eigenlijk een goede prediker?
Ik kan geen beter antwoord vinden op deze vraag dan wat we lezen in onze Kapucijnen Constituties: “Vul je hart met Jezus en verkondig hem dan met een overvloed van liefde”. Ik zeg niet dat ik dit altijd heb gedaan, maar ik weet dat de essentie precies op dit punt ligt. Het gaat erom Christus te verkondigen en niet jezelf of je eigen ideeën. U zult het me vergeven, beste Duitse vrienden, als ik u vertel dat ik juist in Duitsland heb gewaarschuwd tegen het gevaar om christelijke prediking te reduceren tot het overbrengen van ideeën.

Na meer dan 40 jaar: Hoe blijft U creatief en komt U tot nieuwe ideeën?
Als ik mijn eigen leer zou moeten verkondigen of een boodschap uit mijn studie zou moeten overbrengen, zou ik bang zijn dat mijn ideeën opraken. Maar omdat het over het Evangelie gaat, blijf ik rustig. Ik weet dat het woord van Christus geest en leven is en het verdient om altijd en door iedereen gehoord te worden. Het feit dat ik zo lang en voor hetzelfde publiek moest preken, was voor mij een gelegenheid om te ervaren wat Paulus de onuitputtelijke “schatten van wijsheid en kennis, verborgen in Christus” noemt (vgl. Kol 2,3).
Al 44 jaar (inclusief dit jaar) preek ik op Goede Vrijdag in de Sint-Pietersbasiliek over het lijdensverhaal van Christus. Uiteindelijk realiseerde ik me tot mijn eigen verbazing dat ik het nooit moeilijk heb gevonden om iets nieuws te zeggen over het gevierde mysterie. Het lijdensverhaal van Christus is echt een bodemloze en grenzeloze oceaan van liefde en pijn die de weg van de Kerk en de geschiedenis van de wereld blijft herdefiniëren.

U was enkele jaren televisiepresentator op “Rai Uno” Hoe belangrijk zijn de media voor het verspreiden van de boodschap van het Evangelie?
Ik heb het niet precies geteld, maar ik denk dat ik tot 2008 in totaal ongeveer 700 tv- programma’s op zaterdagavond heb gepresenteerd. In mijn commentaren op het zondagsevangelie heb ik geprobeerd al datgene in dienst te stellen van de Blijde Boodschap wat moderne massacommunicatie kenmerkt: beknoptheid, wezenlijkheid, dicht bij het leven, woorden en beelden. Dit is geenszins een verraad aan het Evangelie, integendeel. Het imiteert de stijl van het Evangelie. Jezus’ taal is ook heel concreet, vergezeld van gelijkenissen, beelden, aforismen en korte verhalen.

Dit was de grootste genade die God me na het doopsel kon geven.

Wat zou Jezus er vandaag van gevonden hebben?
Ik blijf erbij dat als Jezus vandaag had geleefd, hij de ideale televangelist zou zijn geweest. De grootste vreugde die ik beleefde aan deze vorm van Gods-dienst was de respons van mensen, die tot uiting kwam in brieven en nog meer in persoonlijke ontmoetingen met mij op straat. Dit toonde me niet alleen de kracht van televisie, maar ook de kracht van het Woord van God.

In 2020 werd u kardinaal, maar U weigerde tot bisschop te worden gewijd. Waarom?
Op mijn verzoek stond de Heilige Vader mij toe om het kapucijnenhabijt te dragen in plaats van het kardinaalspaars. “Een speciale concessie ter ere van de heilige Franciscus” zo verklaarde paus Franciscus deze uitzondering aan Benedictus XVI tijdens ons beleefdheidsbezoek aan hem onmiddellijk na het consistorie – want Benedictus was verrast onder de nieuwe kardinalen een broeder met een rood kardinaalskeppeltje te zien. Omdat deze mogelijkheid was voorzien, vroeg ik paus Franciscus ook om dispensatie van de bisschopswijding, deels vanwege mijn leeftijd en deels omdat ik geen noodzaak daartoe zag in het kader van mijn ambt.

Waarom bent U eigenlijk vele decennia geleden Kapucijn geworden,?
Ik denk dat het beste antwoord is: omdat God wilde dat ik Kapucijn werd! Maar zoals altijd gebeurt Gods wil door omstandigheden. De Kapucijnen waren de meest verspreide en populaire orde in mijn regio, de Marken, waar de orde in 1528 werd opgericht. Ik had ook een oom die Kapucijn was. En dus was het logisch om bij het eerste teken van een spirituele roeping naar een van de opleidingscentra van de orde te gaan. Na een paar maanden ging ik op retraite. Voor het eerst hoorde ik, als jongen die uit de verschrikkingen van de oorlog kwam, over God, over Jezus, over zijn liefde, over het eeuwige leven. Ik begreep heel duidelijk dat het leven een serieuze zaak is en dat je maar één keer leeft. Aan het einde van de retraite had ik de absolute en vreugdevolle zekerheid in mijn hart dat ik door God geroepen was om een Franciscaans leven te leiden en priester te worden. Het was mijn eerste echte persoonlijke ontmoeting met God, een herinnering die me mijn hele leven is bijgebleven. Het was de grootste genade die God me kon geven na mijn doopsel.

Tot wanneer blijft u werken?
Ik ben net 90 jaar geworden en stel mezelf natuurlijk ook de vraag die U mij hier stelt. Het is de eerste keer dat een pauselijke predikant zo lang in functie is: 44 jaar! Soms zeg ik wel eens dat de laatste drie pausen in hun wijsheid begrepen dat dit de plek was waar pater Raniero Cantalamessa de Kerk het minste kwaad kon doen – en daarom hebben ze mij daar gehouden! Elke vastentijd denk ik bij mezelf: dit is de laatste! En ik denk dat de volgende wel eens de laatste zou kunnen zijn.

Hartelijk dank voor het gesprek!

Het interview werd afgenomen door Tobias Rauser

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNIEUWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief