minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

minderbroeders kapucijnen

eenvoudig • franciscaans • leven

Adrian Holderegger

„Een Zwitserse kapucijn bij de VN“

DE ZWITSERSE KAPUCIJN ADRIAN HOLDEREGGER WERKT BIJ DE VERENIGDE NATIES ALS „AMBASSADEUR VOOR DE VREDE“. IN DIT INTERVIEW VERTELT HIJ OVER ZIJN ROL EN DE KANSEN EN UITDAGINGEN VAN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG.

Broeder Adrian, u bent een „VN-ambassadeur voor de vrede“. Wat voor soort vrede verkondigt u?
Ik verkondig geen vrede – dat zou te aanmatigend zijn, maar ik probeer mijn bijdrage te leveren aan vrede op bepaalde gebieden binnen deze enorme, wereldwijde instelling door mijn politieke ervaring en mijn expertise op het gebied van vredesethiek in te zetten. Als academisch docent ben ik intensief bezig geweest met vredesconcepten in de religies. Dit komt goed van pas bij mijn verschillende activiteiten en interventies, of het nu op het hoofdkantoor van de VN in Genève is of ter plaatse in brandhaarden van politieke conflicten.

Hoe komt men aan een baan bij de VN?
Ik werd benoemd tot „Ambassadeur voor de Vrede“ toen Joseph Deiss, het voormalige lid van de Zwitserse Bondsraad, voorzitter was van de Algemene Vergadering van de VN. We kenden elkaar en hij nodigde me uit voor verschillende conferenties over onderwerpen als multiculturalisme, religieus pluralisme en religies in conflicten. De titel is een eretitel die geen specifieke opdracht heeft, maar mij het recht geeft om alle belangrijke VN-bijeenkomsten bij te wonen, mits deze niet geheim zijn. In de afgelopen jaren heb ik mijn werk gericht op de kwestie van het geweldspotentieel van religies en hun bijdrage aan vrede en verzoening.

U bent bekend met het leven van Franciscus van Assisi, welke inspiratie geeft hij U? Ik ben altijd geraakt geweest door de manier waarop Franciscus op zijn sterfbed een vredesvers toevoegde aan zijn beroemde Zonnelied toen hij hoorde dat de bisschop van Assisi en de burgemeester met elkaar overhoop lagen. Franciscus werd tot in de laatste vezel van zijn lichaam gevormd door het levensprincipe om het goede te zeggen en te doen waar het kwade wordt gezegd en gedaan. We moeten niet vergeten dat Franciscus in een gewelddadige tijd leefde: steden bevochten elkaar, roofridders maakten het land en zijn inwoners onveilig, pausen riepen op tot gewapende kruistochten. Franciscus was er diep van overtuigd dat conflicten in grote politieke gebieden en in kleinschalige sociale ruimten niet konden worden opgelost door verbaal en bruut geweld, maar door te luisteren, te begrijpen, te bemiddelen en te verzoenen.

Hoe werd de houding van Franciscus omgezet in concrete actie?
Hij droeg zijn broeders op om vrede en heil te wensen aan elk huis dat ze binnengingen. Franciscus zelf demonstreerde deze fundamentele houding in een prachtig gebaar in zijn ontmoeting met de sultan Melek-el-Kamel in Damiette, Egypte, in 1219: hij stapte letterlijk tussen het islamitische leger van de sultan en het christelijke leger van de kruisvaarders, die op het punt stonden elkaar op leven en dood te bevechten. Franciscus probeerde dit te voorkomen – zouden we vandaag zeggen – in directe ontmoetingen door de diplomatie van wederzijds begrip, door de kracht van het overtuigende woord, dat niet streeft naar geweld maar naar verzoening. Voor mij is deze houding van Franciscus een motivatie voor een contra-feitelijke lezing van de geschiedenis die geweld niet het laatste woord geeft, maar voorrang geeft aan begrip en vreedzame co-existentie.

In 2018 hebben hooggeplaatste vertegenwoordigers van zes grote wereldreligies voorafgaand aan het VN-forum in Genève op het hoofdkwartier van de VN in Genève de Verklaring over gelijke burgerrechten aangenomen. U en anderen hebben tien jaar naar dit moment toegewerkt. Wat waren de grootste uitdagingen op de weg naar ondertekening?
Het was een plechtig en ontroerend moment toen meer dan honderd hooggeplaatste vertegenwoordigers van de wereldreligies in juni 2018 in Genève een gezamenlijk document ondertekenden, met de vaste intentie om in de toekomst samen te werken om fundamentele rechten in hun respectieve invloedssferen te implementeren. Grondrechten die uitgaan van de gelijke waardigheid van alle mensen en niemand mogen uitsluiten, ondanks religieuze, culturele en politieke verschillen. Het was opmerkelijk dat het Vaticaan vertegenwoordigd was door kardinaal Tauran, het toenmalige hoofd van de „Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog“, net als de Oecumenische Wereldraad van Kerken met zijn secretaris-generaal Olav Fykse Tveit.

Wat was de grootste moeilijkheid op weg naar de ondertekening?
Dat was het vinden voor de religies van een gemeenschappelijk, ethisch en moreel platform voor sociale en politieke betrokkenheid in onze wereld. Het feit dat we het na decennia van vruchteloze discussies eens konden worden over het concept van fundamentele rechten die voor alle mensen gelden, lijkt me een grote doorbraak. En ik ben er vandaag de dag nog steeds trots op dat ik dit document mede heb mogen ondertekenen.

Ik heb soms de indruk dat religies problemen hebben met mensenrechten. De verklaring van 2018 spreekt van burgerrechten. Waarom dit onderscheid?
Dat is een nauwkeurige observatie. Sinds de jaren zestig werd in veel gesprekken tussen religies geprobeerd om de mensenrechten, zoals die in 1948 door de VN zijn afgekondigd, te erkennen als een gemeenschappelijke basis voor actie. De weerstand kwam echter bijna uitsluitend uit de islamitische wereld, omdat zij moeite hadden om de goddelijke wet van de sharia ondergeschikt te maken aan de morele claim van mensenrechten. Zo is er bijvoorbeeld het centrale mensenrecht van vrijheid van godsdienst, dat ook voorziet in een verandering van godsdienst. Het islamitisch recht sluit verandering van godsdienst categorisch uit. Voor de kwestie van vrouwenrechten speelt een vergelijkbaar probleem.

Daar wordt het moeilijk!
Deze patstelling kon niet worden doorbroken totdat er in de interreligieuze dialoog een uitweg werd gevonden: de grondrechten. Hoe dan? In de islamitische traditie is er de beroemde „gemeenschapscode“ van Medina (622), die naar verluidt door Mohammed is geschreven. Daarin wordt gesproken over grondrechten. In puur pragmatische termen en zonder enige religieuze verwijzing stelt Mohammed een politiek concept op dat ook niet-islamitische burgers, zoals joodse of niet-christelijke minderheden, dezelfde politieke en culturele rechten toekent,. Dit is nu het uitgangspunt voor verdere discussies en ontwikkelingen in de interreligieuze dialoog.

Spannend! Hans Küng benadrukte heel sterk dat er alleen wereldvrede kan zijn als er vrede is tussen de religies. Kan de verklaring van 2019 in dit licht worden gezien?
Dat is een goede vraag. Hans Küng heeft de grote verdienste dat hij de interconfessionele oecumene heeft uitgebreid naar de (d.w.z. het gemeenschappelijke) van religies. Hij probeerde een gemeenschappelijke ethische basis voor alle grote religies te formuleren onder het begrip „wereldethos“. In essentie kwam dit overeen met de tien geboden zoals we die in praktisch alle grote religies aantreffen. Dit was een grote inspanning die culmineerde in de „Parliament of World Religions“ in Chicago in 1992 en leidde tot de ondertekening van een gezamenlijke verklaring. Zijn motto dat er geen wereldvrede kan zijn als er geen vrede tussen religies is, geldt natuurlijk nog steeds. Het grootste probleem met dit initiatief – afgezien van interne theologische problemen – was dat het niet werd opgepakt en gesanctioneerd door de internationale gemeenschap van staten, de VN. Het huidige initiatief van de religies daarentegen wordt uitdrukkelijk gewenst en goedgekeurd door de huidige secretaris-generaal van de VN, Antonio Gutierrez.

Wat zijn drie jaar na de ondertekening van de verklaring de gevolgen? Is er al iets veranderd? Wat is er op komst?
Soms ontkiemt het zaad waar je het nooit zou verwachten. Paus Franciscus had op 4 februari 2019 een ontmoeting met grootimam Ahmed Mohamed el-Tayeb in Abu Dhabi. In het document dat ze samen ondertekenden zijn fundamentele ideeën uit de Verklaring van de Religies opgenomen. Het plechtig ondertekende document is getiteld: „Over de broederschap van alle mensen voor vreedzaam samenleven in de wereld.“ Enerzijds herkennen we hier de handtekening van de paus, omdat hij het oorspronkelijke franciscaanse thema van broederschap in dialoog met de islam centraal stelt. Anderzijds wordt er verwezen naar fundamentele rechten – en hier komt de islam om de hoek kijken – op basis van de gelijke waardigheid die aan alle mensen is toegekend. Ze worden daarom opgeroepen om als broeders en zusters samen te leven en „de waarden van goedheid, liefde en vrede“ op aarde te verspreiden. Natuurlijk lost dit niet de gedetailleerde vragen op over het implementeren van broederschap in de wet en in de politiek. Maar het geeft wel een sterk signaal af.

Heeft dit een impact gehad op internationaal, politiek niveau?
Ja, gelukkig wel. Soms blijven sleutelwoorden en kernideeën hangen. „Broederschap“, zoals verkondigd door paus Franciscus en de GrootImam el-Tayeb, is door de secretaris-generaal van de VN uitgeroepen tot VN-werelddag in februari 2021. Dit betekent dat de oorspronkelijke zorg van de Assemblee van Wereldgodsdiensten in 2018 op een omslachtige manier het politieke wereldtoneel heeft bereikt.

Wat is belangrijk voor U geworden in uw werk bij de VN?
Mensen proberen de VN altijd af te meten aan hun grote politieke successen. Er is zeker veel dat tekortschiet en hervormd moet worden. Maar ik vind dat de vraag andersom moet worden gesteld: Wat zou er gebeuren als de VN niet bestond? Dan zouden er niet de vele, vaak onvermelde interventies zijn in de strijd tegen honger, medische zorg, onderwijscampagnes, lokale bemiddeling bij geschillen, enz. De wereld zou waarschijnlijk een stuk armer zijn in termen van menselijkheid.

Kerstmis is een feest van vrede. Deze tijd van het jaar is voor veel mensen heel belangrijk. Maar wat heeft Kerstmis met vrede te maken?
De evangeliën vertellen ons dat Kerstmis het feest van vrede en verzoening is omdat God, door de vereniging van absolute tegendelen, het goddelijke en het eindige, ons in Jezus een manier heeft laten zien waarop tegenstellingen overwonnen kunnen worden, kloven gedicht en wonden geheeld. Als we dit feest elk jaar opnieuw vieren, betekent dit dat vrede, begrip en gerechtigheid kwetsbare goederen zijn waarvoor we steeds opnieuw moeten vechten. De huidige geopolitieke situatie laat ons dit in het bijzonder zien. Niets is vanzelfsprekend. Bedankt voor het interview!

Het interview werd afgenomen door de kapucijner broeder Adrian Müller en werd oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift ITE.

De kapucijnennieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van de kapucijnen en hun inzet? Meld je dan gratis aan voor onze maandelijkse KAPNIEUWS”. www.kapucijnen.com/nieuwsbrief