Gemeenschap

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:

Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

Wees elkaars broer en zus

We zingen:
Geef alle ruimte aan de liefde
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad van wie u griefde
die liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overwinnen
geen water blust haar vuren uit
Zij blijft ons tot elkander keren
tot alle angst is uitgeblust.

Hoe zal de mens ooit overleven,
wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen
denkt niet: "Hoe zal het morgen zijn?"
Het wordt vandaag een eeuwig herbeginnen
tot wij voorgoed geborgen zijn.

Welkom

Opening
"Een wezenlijke trek van ons gemeenschappelijk leven is zijn getuigend karakter. Bovenal zullen wij moeten leven als broeders onder elkaar in onderlinge dienstbaarheid. Daaraan moet meteen gekoppeld zijn: de noodzaak om naar buiten toe te getuigen van ons evangelisch leven als broeders van elkaar en van alle mensen.
Dat getuigende karakter veronderstelt natuurlijk, dat wij openstaan voor en meeleven met al wat er gaande is rondom ons in kerk en samenleving."
(Brief van de Generale Minister)

Gebed
God, wees ons nabij, nu wij ons bezinnen op wat het evangelie ons vertelt. Wij ontvangen het evangelie binnen de franciscaanse gemeenschap, die het ons in handen geeft.
Leer ons om broer en zus te zijn van elkaar, hier en in ons leven van elke dag. Wees onze geest en inspiratie.
Amen.

Psalm 96
Zingt voor de Eeuwige een nieuw gezang
zingt voor de Eeuwige, alle landen.

Zingt voor de Eeuwige en verheerlijkt De Naam
verkondigt de redding van de Eeuwige, elkle dag.

Meldt aan alle volken dat de Eeuwige straalt
dat de Eeuwige wonderen doet aan alle volken.

De Eeuwige gaat alle kracht en bewondering te boven
De Eeuwige stijgt uit boven alle goden.

De Eeuwige wordt vooraf gegaan door pracht en grootheid.
De Eeuwige woont in macht en licht en schittering.

Prijst de Eeuwige, alle stammen, alle volken,
prijst de Eeuwige, om de grootheid en macht die wij zien,
prijst de Eeuwige, om de grootsheid van De Naam.

Brengt de Eeuwige uw offer, ga naar de tempel
Komt niet voor de Eeuwige zonder heilige kleding.

Heb eerbied voor de Eeuwige, alle mensen op aarde,
zegt tot elkaar: "De Eeuwige heeft de macht."

De Eeuwige heeft de aarde geschapen, voor eeuwig;
De Eeuwige bestuurt de wereldvolken met rechtvaardigheid.

De hemel fleurt op en de aarde loopt uit
de zee neuriet mee met al wat er leeft.

De velden zwaaien met hun gewassen
de tropische woudreuzen buigen hun kruinen.

Ze juichen de Eeuwige toe die naar ons komt
die naar ons komt als de ene macht op aarde.

De Eeuwige zal de wereld besturen met rechtvaardigheid
zal de volken besturen met trouw en volkomen eerlijk.

Lezing: Uit de geschriften van Franciscus van Assisië
Wanneer mensen lid willen worden van onze broederschap, moeten zij volgens het evangelie verkopen wat zij bezitten en het aan de armen uitdelen. Zo heeft broeder Bernardus het gedaan, broeder Leo, broeder Angelo en vele anderen.
Als zij op tocht gaan, mogen zij geen geld of andere bezittingen meenemen, maar ze moeten te gast zijn daar waar ze uitgenodigd worden.
Steeds zullen zij iedereen begroeten met de woorden: "Vrede en alle goeds".
Wanneer iemand iets van hen vraagt, moeten ze hem dat geven. De broeder en zusters moeten dienstbaar zijn aan de mensen en vrede stichten.
In het bijzonder zullen zij aandacht schenken aan de zieken en de armen, want aan hen behoort het Rijk van God. Als je geeft wat je hebt, zul je rijk zijn.
Leef als goed mens en wees altijd een instrument van vrede.

Stilte

Overweging of uitwisseling

Voorbede
Wij bidden tot God onze Vader
dat er gerechtigheid zal komen voor de rechtelozen;
dat wij meer oog krijgen voor de zwakken dichtbij ons;
dat wij de armen laten delen in onze overvloed:
Laat ons bidden:
Vader, wij bidden u, verhoor ons.

Wij bidden tot God
dat er vrede mag zijn onder de mensen
speciaal onder broedervolken die elkaar uitmoorden
onder de buurvolken die elkaars rijkdom willen veroveren.
Laat ons bidden:
Vader, wij bidden u, verhoor ons.

Wij bidden dat wij verstandig omgaan met de schepping die wij gekregen hebben
tot zegen van iedereen.
Laat ons de moed hebben ons daarvoor in te zetten.
Laat ons bidden:
Vader, wij bidden u, verhoor ons.

Wij bidden ook voor hen die het evangelie naleven zoals Franciscus
Dat zij gezien worden
en dat er meer mensen willen zijn die deze spiritualiteit willen beleven.
Laat ons bidden:
Vader, wij bidden u, verhoor ons.

Wij bidden voor wat ons bezig houdt:
Ieder mag nu hardop een eigen gebed of gebedsintentie uitspreken (...)
Laat ons bidden:
Vader, wij bidden u, verhoor ons.

[Oecumenisch] Onze Vader, gebeden met de handpalmen naar de hemel gekeerd:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed
Sta ons bij, God, wees onze gids en beschermer.
Leid onze voeten op de weg van de vrede. Amen.

Zegen

Wij zingen het Zonnelied van Franciscus:
1. Wees geprezen, mij Heer, om uw schepsel, broeder Zon,
die voor ons de dag tot dag maakt
en met zijn kleur stralend heenwijst naar de bron
die het leven in zijn volheid raakt.
REFREIN: Geprezen o Heer en geloofd en gedankt,
om de schepselen die u dienen
Laudate e benedicete mi Signore, laudate!

2. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster Maan
en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar
om de wolken en licht en om alle weerbericht
broeder Wind, fris en zacht en ontembaar!
REFREIN: Geprezen o Heer en geloofd en gedankt,
om de schepselen die u dienen
Laudate e benedicete mi Signore, laudate!

3. Om zuster Water die helder en goed is voor wat leeft
en verdeeld is in duizend stromen;
wees geloofd om broeder Vuur, die ons licht en warmte geeft
en met kracht in ons hart wil komen.
REFREIN: Geprezen o Heer en geloofd en gedankt,
om de schepselen die u dienen
Laudate e benedicete mi Signore, laudate!

4. Wees geprezen, o Heer, om uw schepping die ons voedt
om de overvloed van moeder Aarde,
die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet
en wat leeft verhoogt in waarde.
REFREIN: Geprezen o Heer en geloofd en gedankt,
om de schepselen die u dienen
Laudate e benedicete mi Signore, laudate!

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.