Liturgie: Afscheid

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons bovenstaande e-mailadres.

Afscheidsviering


Begroeting
Psalm 138
Allen: zingen:
Mijn God zijt Gij, U wil ik denken, zowaar als ik leef.

[Afwisselend bidden, links en rechts]
Mijn mond looft u, met alle kracht,
ik prijs uw bestaan, tegen alle machten in.

Ik buig mij naar uwe heiligdom
ik prijs uw naam, uw liefde en uw trouw.

Ik houd mij vast aan uw belofte
waardoor uw Naam met eerbied wordt uitgesproken.

Ik riep u aan
u hebt mij geantwoord.

U riep tot u
u gaf mij moed en kracht.

Laten alle heersers der aarde u loven, Eeuwige,
ook zij hebben uw beloften gehoord.

Laten ook zij de weg van God erkennen:
"Gods majesteit is groter dan de mijne."

De Eeuwige is groot genoeg
om om te zien naar de kleine mensen.

Nederigen ziet God,
hoogmoed doorziet de Eeuwige.

Mijn weg is vol moeilijkheden
u houdt mij staande.

Uw verdediging tegen het kwaad is mij genoeg
uw hand bevrijdt mij.

De Eeuwige beschermt mij zonder ophouden:
Uw trouw kent geen grenzen.

Wat u in gang gezet hebt, blijft onder uw hoede.

Lezing: bief van Franciscaanse Generale Oversten.

Overweging

Zeven kaarsen, zeven gedachten.

Kort moment van stilte.

Voorbede

God, wij hangen aan het leven, tot in hoge ouderdom toe.
Om te leven zijn wij geboren.
Wij danken u voor de vele jaren van broeder ...[zuster ...]
voor zijn vriendschap en liefde voor vele mensen
voor het werk dat door zijn handen tot stand kwam.
Zijn leven en sterven zullen zijn voor ons
een bemoediging v oor ons leven in broederschap en liefde.
.. Stilte ...

God, wij bidden u
voor de zieken die uitzien naar de dood als bevrijding
voor de zieken die hun lijden niet meer kunnen dragen
voor de zieken die onder ogen zien
dat zij afscheid moeten nemen van ons leven met ons.
.. Stilte ...

God, wij bidden u,
voor angstige mensen op zoek naar rust,
voor eenzamen op zoek naar vrienden
voor allen die de zin van het leven niet meer zien
wanner zij geconfronteerd woden met ziekte, aftakeling en dood.
.. Stilte ...

God wij bidden u
or allen die eenzaam sterven
die geen vriend of kind, geen vader, moeder, opa of oma heeft
voor allen die onschuldig sterven door oorlog, honger en geweld
voor hen die niet durven te sterven
.. Stilte ...

God van Leven en levenden,
U weet dat wij moeten sterven om te leven,
in u durven wij uit te spreken:
moge onze broeder ... [zuster ...] en alle dierbare doden
de vrede vinden waarnaar wij allen zoeken,
bij u, in alle eeuwigheid. Amen.

[Oecumenisch] Onze Vader
gebeden met de handpalmen naar de hemel gekeerd:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Slotpsalm; psalm 23 gezongen

Wanneer u deze middagdienst gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage