Liturgie: middagdienst rond psalm 133

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons e-mailadres.

Middagviering rond psalm 133

Deze middagviering is gemaakt door Wout Oosterkamp. Ieder is vrij om de tekst over te nemen, aan te passen of te veranderen. Heb je zelf opmerkingen of voorstellen, mail dan naar ons e-mailadres.


Openingslied.
Als gij naar de woorden luistert. Tekst H. Jongerius, Melodie: Corners Gesangbuch 1631.
Als gij naar de woorden luistert
die hier tot u zijn gezegd,
zullen zij een licht ontsteken
wijzen zij de goede weg.

Als gij naar de woorden luistert
die van mij geschreven staan,
zullen zij van vrede spreken
die er schuilgaat in mijn naam.

Als gij naar mijn woorden luistert
ze van harte wilt verstaan,
zullen zij de Vader tonen
zult gij niet verloren gaan.

Als gij naar mijn woorden luistert
brengt de dood niet langer vrees,
wordt gij tot Gods zoon herboren
ademt gij zijn levensgeest.

Psalm 133, een pelgrimslied van David.
Afwisselend gebeden.
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Zo goed als olie op het hoofd
die neerdruipt op de baard,

op de baard van Aäron,
en neerdruipt op de hals van zijn kleren,

zoals de dauw van de Hermon
neerdruipt op de bergen van Sion.

Daar geeft de Heer zijn zegen
leven voor altijd.

Overweging
[De tekst van de overweging is hier niet afgedrukt. Maak die zelf. Als je dat moeilijk vindt, mail dan naar ons e-mailadres.]

Psalm 133, nogmaals.
v. Hoe goed is het, hoe heerlijk.
a. Hoe goed is het, hoe heerlijk.

v. Hoe goed is het, hoe heerlijk,
als broeders bijeen te wonen.
a. hoe goed en hoe heerlijk.

v. Zo goed als olie op het hoofd
die neerdruipt op de baard,
op de baard van Aäron,
en neerdruipt op de hals van zijn kleren,
zoals de dauw van de Hermon
neerdruipt op de bergen van Sion.
a. hoe goed en hoe heerlijk

v. Daar geeft de Heer zijn zegen:
leven voor altijd.
a. Hoe goed is het, hoe heerlijk.

Kort moment van stilte.

Uit de Regel van de Minderbroeders van Franciscus
Regel uit 1221, voorlopige redactie
1. Jullie zijn allemaal broeders
noem niemand op aarde jullie vader,
want één is jullie Vader, die in de hemel.
Laat je ook geen leraar noemen,
want één is jullie leraar, die in de hemel.
Als jullie in mij blijven
en mijn woorden in jullie blijven
vraagt dan wat je wilt en het valt je ten deel.
Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn
daar ben ik in hun midden.

2. Geen enkele broeder mag een ander kwaad doen
of iets negatiefs van hem zeggen.
Veeleer moeten zij elkaar door de liefde van de geest
uit eigen beweging dienen en gehoorzamen:
dit is de echte en heilige gehoorzaamheid
an onze Heer Jezus Christus.

3. En zij moeten elkaar liefhebben zoals de Heer zegt:
"Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad."
En zij moeten de liefde die zij voor elkaar hebben
met daden tonen, zoals de apostel zegt:
"Laten wij niet met woorden of leuzen liefhebben
maar metterdaad en in waarheid."

4. En alle broeders,
zowel de ministers en dienarenals de anderen
moeten uitkijken dat zij zich
vanwege de zonde of het kwaad van een ander
niet opwinden of boos worden,
want de duivel wil door de misstap van een enkeling
velen in het verderf storten.
Integendeel: zij moeten wie gezondigd heeft
zo goed mogelijk geestelijk helpen,
want gezonde mensen hebben geen dokter nodig,
maar zieke wel.

[Oecumenisch] Onze Vader, gebeden met de handpalmen naar de hemel gekeerd:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Slotvers
v. De Heer schenke ons zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
en geleid ons tot eeuwig leven.
a. Amen.
v. Loven wij de Heer.
a. Wij danken God.

Wanneer u deze middagdienst gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage