Liturgie: gedragen door ..

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via dit bovenstaande e-mailadres:
Postadre4s is:

Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Gedragen door ..
Gedragen door de aarde
Welkom
We zingen: Zonnelied van Franciscus
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.
1. Wees geprezen mijn Heer, om uw schepsel broeder zon
die voor ons de dag tot dag maakt
en met licht en kleur stralend heen wijst naar de bron
die het leven in zijn volheid raakt.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.
2. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster maan,
en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar.
Om de wolken en het licht en om alle weerbericht,
broeder wind, fris of zacht of ontembaar.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.
3. Om het water dat helder en goed is voor wat leeft
en verdeeld in duizend stromen.
Wees geloofd om broeder vuur
die ons licht en warmte geeft
en met kracht in ons hart wil komen.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.
4. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt
om de overvloed van moeder aarde
die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet
en wat leeft verhoogt in waarde.
Refrein: Geprezen, o Heer, en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen!
Laudate e benedicete, mi Signore, laudate.
Gedragen door de ander

Voor een school ergens in Amerika staat een standbeeld van een jongen die zijn invalide broertje op zijn rug draagt. Elke dag liep hij met zijn broertje op zijn rug van huis naar school en van school naar huis. Iemand vroeg hem: "Is dat niet zwaar voor je, steeds maar met iemand op je rug naar school te lopen?" Hij antwoordde: "Hij is niet zwaar, het is mijn broertje."

Vermaning van Franciscus
Gelukkig de mens
die zijn naaste in al zijn broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen zou willen worden,
als hij in dezelfde toestand zou verkeren.
Gelukkig de dienaar
die al het goede teruggeeft aan God de Eeuwige,
want wie iets voor zichzelf achterhoudt,
verbergt in zich het geld van de Eeuwige zijn God
en wat hij meende te hebben
zal hem afgenomen worden.

Zingen
Groot is de wereld
en lang is de tijd
maar klein zijn de voeten
die gaan waar geen wegen zijn
overal heen.

Gedragen door God

Gebed
God, wees ons nabij, nu wij ons beseffen hoe afhankelijk wij zijn van elkaar
en hoe u ons daarin zegent.
Leer ons om elkaar te dragen, met onze verhalen en noden
bij elkaar welkom te zijn
en niemand weg te stoten die op ons een beroep doet, in uw naam.
Amen.

Lied, koor en allen: Groter dan ons hart
Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.
Gij die mijn leven hebt geleid tot hiertoe dat ik nog leef.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart

die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt
laat niet de tweede dood over ons komen.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand
die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.
Verhaast de dag van uw gerechtigheid
zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij
nu nog verdeelde mensen, - in uw stad verzameld zijn-
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd.
Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.

[Soms kan er een eucharistieviering volgen. De acclamatie bij het tafelgebed kan dan zijn:
Loof God en dankt en benedijdt,
en dient hem vol ootmoedigheid.
]

Stilte

Overweging of uitwisseling

[Oecumenisch] Onze Vader, gebeden met de handpalmen naar de hemel gekeerd:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens
Gezongen, driestemmige canon:
vrede

Vrede en alle goeds,- vrede wens ik jou, - vrede voor altijd.

Zegen

We zingen
Wonen, overal nergens thuis,
aarde mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan
Mensen die opstaan en verder gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal even thuis,
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal bijna thuis,
aarde, mijn hemel, mijn vaderhuis,
stijgende sterren, de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan.
Mensen, veel geluk.

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden/ | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage