Liturgie: middagdienst rond psalm 124

Op deze pagina's enkele voorbeelden van liturgie. Ze komen uit verschillende omgevingen en tijden.
Ieder mag gebruik maken van deze liturgieën. Wie een bijdrage heeft aan deze afdeling, vragen wij het te mailen aan secretariaat kapucijnen in Tilburg of per post naar:
Kapucijnen/website - Korvelseweg 165, 5025 JD  TILBURG

Als je hiervan iets gebruikt, meld ons dat a.u.b. via ons bovenvermelde e-mailadres.
Middagdienst rond psalm 124
zoals deze vroeger gebruikt is in de Emmauscommuniteit in Velp.

Opening v.: God, kom mij te hulp.
a.: Eeuwige, haast u mij te helpen.
v.: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a.: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

We zingen:
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig...
Lied is algemeen bekend.

Psalmlezing
We bidden psalm 124 koorsgewijs: afwisselend links en rechts
Voorbidder:God is er voor ons
Rechts:Was de Eeuwige er niet geweest voor ons-
 -Laat Israël het zeggen-
Links: Was de Eeuwige er niet geweest voor ons
 toen allen zich tegen ons keerden:
Rechts: ze hadden ons levend verslonden
 in het vuur van hun woede;
Links: Het water had ons overspoeld,
 hun stortvloed ons leven genomen.
Rechts: Dan was ons leven overvallen
 door hun dreigende verwoestende water.
Links: De Eeuwige gaf ons niet prijs
 aan de kracht van hun tanden.
Rechts: Wij zijn ontsnapt, als vogels
 uit het net van de jagers.
Links: Het net van de jagers is gescheurd
 en wij, wij zijn ontkomen.
Rechts: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
 De maker van hemel en aarde
Voorbidder: God is er voor ons

Uitleggende lezing
[Ieder kan hier een eigen overweging invoegen. Een voorbeeld:]
Samen op bedevaart. Dagenlang, soms wekenlang samen optrekken. Elkaar helpen
en bemoedigen het vol te houden. We raken met elkaar vertrouwd.
Dan komen de levensverhalen los. Verhalen van nauwelijks ontsnapt,
dichtbij de dood. Verhalen vol dreiging, bijna onontkoombaar als een overstroming
of een stroomversnelling na vele dagen regen.
Pas achteraf, in het verhaal, komt het besef: wat was ik dichtbij het einde.
Was het net niet gescheurd, dan was het met mij gebeurd.
Maar goddank, ik ben ontsnapt. Enkele mensen zijn soms als wolven
en ik kan ontsnappen aan de verstikkende bedoelingen,
aan de relaties waarin ik me gebracht heb of waardoor ik me laat overspoelen.
Als een schok ervaar ik dat ik leef, door mijn eigen verhaal of dat van de ander.
Ik besef dat ik adem, dat ik vreugde ken en verdriet,
dat ik mensen ken met wie ik optrek.
dat is niet vanzelfsprekend, dat is genade.
De pelgrims op bedevaart herinneren zich ook de oude verhalen:
op het nippertje ontsnapte het volk aan de slavernij van Egypte, aan de ballingschap in Babylon.
Er zou geen volk meer zijn als de anderen hun zin hadden gekregen.
Zo ging het niet. Het klapnet sloeg niet dicht. Slaven werden een nieuw volk. Ballingen begonnen opnieuw.
Ze werden Gods volk. Ze werden opgeroepen om te leven en hun leven in handen te nemen.
Ze waren geroepen om te leven: dat is genade en niet vanzelfsprekend.
Dat is de gave van het leven van de Eeuwige. Uit de dood zet de Eeuwige de mens in het leven
in het licht van de eeuwigheid. De Eeuwige is er voor ons en voor mij. En wij zijn er voor elkaar.
Om te leven is alles in hemel en aarde gemaakt.
We leven niet anoniem, hoe klein we ook zijn.
Ons eigen gezicht is een gezicht voor de ander, waar de Eeuwige in te lezen is.
Dat is genade. Wij kunnen elkaar ook genadig zijn en groeien onder de zon van de Eeuwige.
Ook dat is genade.

Nogmaals psalm 124 afwisselend tussen V(oorganger) en A(llen)
V.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...
A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

V.: Terecht kan Israel zeggen:
was God niet voor ons geweest
toen de mensen tegen ons waren
was God niet voor ons geweest
ze hadden ons levend verslonden.

A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

V.: We waren er niet meer geweest
het water had ons besprongen
de vloed ons meegesleurd
en in de kokende golven
zouden wij vergaan zijn.

A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

V.: Maar God zij geloofd,
God heeft ons gespaard voor hun tanden.

A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

V.: Wij zijn ontsnapt,als een vogel
aan het net van de vogelaar;
het net is gescheurd
en wij zijn gevlogen.

A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

V.: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft.

A.: Was de Levende er niet geweest voor ons ...

Stilte
We houden nu een korte meditatiepauze.
Hierin kan ieder zich laten leiden door een zin uit de psalm,
een beeld of een gedachte in de uitleg of de eigen associaties erbij.

Slot
V.: De Levende is met ons
ieder ogenblik opnieuw kunnen wij ons openstellen
en in Gods warmte en genade leven.
Laten wij bidden met de woorden van Jezus, de mens van leven en toekomst:
[met de handpalmen naar de hemel gekeerd]:
Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

V.: Loven wij de Eeuwige.
A.: Wij danken God.

Wanneer u deze liturgie gebruikt, of wanneer u met hulp hiervan een eigen tekst opstelt,
wilt u dan een berichtje daarvan sturen aan Secretariaat kapucijnen NL. Dank u.

Klik op een link om naar desbetreffende liturgie te gaan.
Gemeenschap | Gedragen door .. | Ontmoeting | Kruisweg | Middagdienst ps. 133 | Middagdienst ps 124 | Afscheid | Kapucijnenheiligenkalender | Voorbede | Stabat Mater | O Hoofd vol bloed en wonden | 3 oktober, Transitus

of naar onze homepage