De Nederlandse kapucijnengemeenschap

Provincieberichten

"Bij de Kapucijnen": Info-brief uit Velp, januari 2012

We zien een grote betrokkenheid bij wat er gaande is in het klooster te Velp. Velen zetten zich in om mogelijk te maken dat het klooster er kan blijven voortbestaan als thuishaven voor het Oriëntatiewerk. Daarvoor worden nieuwe wegen ingeslagen. Daarom verstrekken we hierbij informatie aan degenen die betrokken zijn bij het oriëntatiewerk, de medewerkers, het personeel, de 'dragende' vrijwilligers en de mensen die een bijdrage hebben gegeven of dat hebben toegezegd aan de stichting Vrienden van het Kapucijnenklooster Velp. Deze informatie is ingedeeld in rubrieken die we ook in de plannen voor de toekomst hanteren.

-ORGANISATIE-

proces naar verzelfstandiging

Als naam voor de nieuwe organisatie is gekozen; BIJ DE KAPUCIJNEN, klooster voor fran-ciscaanse spiritualiteit. Onder de naam Bij de kapucijnen worden al jaren vieringen en bijeenkomsten aangekondigd in de regionale kranten.
Een eerste proeve van een werkplan voor 2011/2012 en verder is opgesteld en besproken met de leefgemeenschap. Vandaaruit wordt nu gewerkt.
De statuten voor de beheersstichting die de verzelfstandiging moet gaan vormgeven zijn in voorbereiding. Daarnaast zal er een overeenkomst nodig zijn tussen de stichting en de kapucijnen waarin het gebruik van de gebouwen en de plek geregeld wordt. Deze (tijdelijke) overeenkomst is nodig vooruitlopend op een duurzame regeling van de eigendomsverhoudingen. Over het een en ander is regelmatig overleg met de provinciaal Piet Hein van der Veer. In de toekomst zal een van beide nieuwe adviseurs namens het bestuur het overleg voeren met de coördinatiegroep.

leiding

Tot 1 april is Jacques Wijnen gardiaan. Het ligt in bedoeling dat de leiding binnenkort in handen komt van het bestuur van de beheerstichting, die de weg naar verzelfstandiging verder gaan leiden. Drie leden van huidige coördinatiegroep, Wout Oosterkamp, Rens Stobbelaar en Daan Peters zullen het bestuur van de stichting vormen.

communicatie extern

Er is een brochure in de maak met informatie over de nieuwe organisatie Bij de Kapucijnen. De tekst ervan is een concept gereed. Er wordt een lay-out ontworpen die ook voor de nieuwe website gebruikt worden.

financiën

Zoals al eerder meegedeeld zullen de kapucijnen de exploitatielasten tot en met het jaar 2013 voor hun rekening nemen. In 2014 zullen we al op eigen kracht een sluitende begroting moeten hebben. Er wordt nu al hard gewerkt om de kosten te verminderen door het opbouwen van een vrijwilligersorganisatie en de opbrengsten te vergroten door het aanbod van bezinnings- en vormingsprogramma's uit te breiden.

Verder is de stichting Vrienden Kapucijnenklooster Velp is een belangrijke schakel. Deze stichting is opgezet om financiële middelen te vergaren die dienen om een sluitende exploitatie mogelijk te maken. Daar zullen nog meer initiatieven voor ontwikkeld worden. In het voorjaar is een proefballon opgelaten onder zo'n honderd mensen: leden van de Kring rond Velp, leden van de leefgemeenschap en degene die aan het verdiepingsjaar van de Oriëntatie hebben deelgenomen. Zo'n veertig mensen hebben daarop gereageerd. Samen hebben zij tot nu toe een bedrag van ruim zevenduizend euro gedoneerd. Het overgrote deel heeft toegezegd dat te doen in de vorm van een jaarlijkse bijdrage. Om iedereen die betrokken is bij het klooster goed te kunnen bereiken wordt onderzocht of het huidige systeem waarmee het adressenbestand wordt bijgehouden, verbetering behoeft. Ook de brochure die gemaakt wordt, is van groot belang voor het benaderen van alle betrok-kenen bij het klooster voor financiële steun.

behoud cultureel erfgoed

De provincie Noord-Brabant heeft middelen ter beschikking om te investeringen in de her-bestemming van monumentale gebouwen zodat deze gebouwen behouden kunnen blijven. Het gaat daarbij om industrieel, militair en religieus erfgoed en landgoederen. In dat kader vinden zij het ensemble Emmaüsklooster, het kunstkerkje en het klooster van de redemptoristinnen van waarde om te behouden en de ontwikkelingen die daar een bijdrage aan leveren te steunen. Ze kijken ook of de initiatieven van de drie instellingen elkaar kunnen versterken. In het voormalige zusterklooster komt een zorgcentrum voor dementerende ouderen met mogelijk een hospice. Daarnaast wil de organisator er iets opzetten met 'training in aandacht' voor mensen in de zorg. Een samenwerking met Bij de Kapucijnen zou mogelijk zijn zoals die er al is met het kunstkerkje voor de maand van inspiratie.

-DE BEWONERS-

leefgemeenschap

Op dit moment bestaat de leefgemeenschap uit de drie vast bewoners: Jacques Wijnen, Janus Adriaans en Wout Oosterkamp en de steunleden Herman de Vos, Jan Wolffs, Ludo Petri, Willemien Hielkema, Frank Bekius, Hannelore Middel, Daan Peters en Ruud Roefs. Ruud woont sinds 15 januari 2012 voor drie maanden op proef permanent in het klooster.

werving

Op dit moment zijn er drie vaste bewoners. Dit aantal is weinig. Eigenlijk zouden dat er vier tot zes moeten zijn. Er wordt opnieuw actief geworven. Piet van Asseldonk (redacteur van Met Kap en Koord en bestuurslid van de Vriendenstichting) heeft voor dat doel een artikel geschreven. Om de werving te richten op franciscaans georiënteerde mensen is contact gezocht met bladen uit de franciscaanse familie. De artikelen van Piet zijn al verschenen in Doortocht (het blad van de orde van franciscaanse seculieren), in de Contactbrief van de Vereniging Broeder Frans, het Roerom en het KNR-Bulletin (= Konferentie Nederlandse Religieuzen). De KNR had het artikel ook op haar website geplaatst. Franciscanen.nl heeft een bescheiden berichtje over de doorstart van Velp geplaatst. In al die publicaties is een oproep aan belangstellenden opgenomen om zich kenbaar te maken. Zes mensen hebben zich inmiddels via deze weg zich gemeld. Met drie van hen zijn of gaan we nader in gesprek.
Ook het Franciscaans Maandblad, het bulletin van de Franciscaanse Beweging, zal aandacht aan Velp besteden, terwijl in het februari-nummer van Met Kap en Koord een artikel verschijnt over de laatste gardiaan van Velp Jacques Wijnen.

liturgiegroep

Jacques Wijnen, Wout Oosterkamp, Rens Stobbelaar en Hannelore Middel (steunlid) vormen de liturgiegroep. Zij zullen een visie ontwikkelen op de toekomst van de vieringen in de kloosterkerk. Vooruitlopend daarop hebben nog twee kapucijnen van buiten toegezegd met regelmaat voor te gaan in de eucharistieviering.

gesprekken met coördinatiegroep

Bij regelmaat heeft de coördinatiegroep overleg met de afzonderlijke bewoners en steunleden. In deze gesprekken worden er onder mee afspraken gemaakt over duur van de verbintenis, tijden van verblijf in het klooster en de uit te voeren taken.
-STEUN EN BEHEER-

vrijwilligers

Vanuit de Kring rond Velp helpen drie vrijwilligers bij het schoonhouden van het dormitorium. Zij werken volgens rooster een halve dag in de week of om de twee weken. Iemand anders uit deze Kring werkt voor 1 zaterdag per maand in de tuin. Bij de vrijwilligersorganisaties in Uden (De Wis) en land van Cuijk (Radius) zijn een viertal vacatures aangemeld: Huishoudelijk medewerker/ster, medewerker/ster tuinonderhoud, medewerker/ster gebouwonderhoud en een vacature voor secretariële- en administratieve ondersteuning. Via deze organisaties zijn per 6 december jl. Simone Caniëls uit Veghel en Emmy Menken uit Grave begonnen aan secretariaatswerk zowel van de Oriëntatie als van het klooster; ieder voor twee ochtenden per week. Zij hebben beiden een pastorale achtergrond. Verder begint Henk Hoedemakers uit Wanroy als klussenman een half jaar op proef voor twee middagen per week. Hij is allround bouwvakker en zal zich hoofd-zakelijk bezig houden met het onderhoud van de gebouwen.

Voor de tuin heeft Ans van den Akker zich verbonden als vrijwilligster. Zij is deskundige op het gebied van biologische land- en tuinbouw en zal de tuinwerkzaamheden begeleiden en coördineren (zie tuinplan).

gebouwbeheer

Op 11 oktober 2011 heeft de jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht plaatsgevonden. Dit keer waren er ook medewerkers aanwezig van het bureau, dat de subsidieaanvraag verzorgt in het kader van de zogenaamde BRIM-regeling (Bijdrage Regeling Instandhouding Monumenten). Binnen deze regeling wordt 60% van de onderhoudskosten gesubsidieerd. Deze subsidie geldt voor een termijn van zes jaar. Onderdeel van de subsidieaanvraag is een PIP (Periodiek Instandhouding Plan) ook voor een periode van zes jaar. Omdat er een run is op deze subsidie, is het de vraag of de subsidie komend jaar al toegekend wordt. Vorig jaar werd er geloot. Bij uitloting kun je het jaar daarop weer een verzoek indienen.

tuinplan

Kees Jager maakt per maart 2012 gebruik van de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Voor een geleidelijk overgang naar een tuin die onderhouden wordt door vrijwilligers zal hij het komende jaar gemiddeld één dag per week (dat is nu drie dagen) in dienst blijven van de kapucijnen. Kees zal samen met Ans van den Akker (zie vrijwilligers) het beheer over de (moes)tuin hebben. Ans is verantwoordelijk voor het teeltplan, de gewasbescherming, de inkoop en de werkverdeling met de vrijwilligers. Kees zal het onderhoud aan het materieel, het materiaal en de fourage van de keuken verzorgen. Beiden zullen dat doen in nauw overleg met elkaar.

De coördinatiegroep.


Voor opmerkingen, aanvullingen en suggesties staan wij altijd open. Richt uw commentaar aan het secretariaat van de kapucijnen .
Bij voorbaat dank!


of naar onze homepage