Maandbericht

Maandbericht provinciaal oktober 2016

Beste broeders en zusters,
Sommige zaken lopen goed en sommige gaan niet zoals wij als provinciebestuur zouden wensen. We hebben qua bezetting de nodige problemen gehad. Jan Snijders en Will van de Ven moesten wegens gezondheidsredenen afhaken. Gelukkig hebben we de vacatures weer op kunnen vullen met Jo Veldkamp en met Pauline Higler. Dat betekende wel dat we twee keer als het ware een herstart moesten maken.
Ook het afstoten van onze huizen verloopt niet zoals we gehoopt hadden. Hiet volgt een overzicht van onze activiteiten t.a.v. onze huizen.
Babberich: De pastorie is nog ons eigendom. Momenteel is de pastorie verhuurd. Met een aantrekkende woningmarkt zijn er wellicht nieuwe kansen voor verkoop.
Den Bosch: Verkocht aan de Franciscanen. De broeders die er wonen zullen bijna allen naar Tilburg verhuizen. De huisbesturen van Den Bosch en Tilburg worden binnenkort uitgenodigd om samen dit zo soepel mogelijk te laten verlopen voor de broeders. We hebben gekozen om Tilburg te handhaven. Een belangrijke reden daarvoor was dat de zorg voor onze zieke medebroeders daar plaats vindt. Hierbij gaan we verder op de weg die door een vorig bestuur is ingeslagen. Voor de broeders in Den Bosch is dit hard. Al krijg je straks in Tilburg een goede kamer, je bent je eigen klooster, de stad en omgeving wel kwijt.
We zorgen ervoor, in overleg met huisbestuur en Franciscanen, dat alles zo goed mogelijk verloopt.
Breda: Op het kapittel van 2011 kreeg het bestuur de volmacht om kloosters/huizen die we niet langer kunnen handhaven een nieuwe bestemming te geven. In 2013 werd het klooster gesloten. Er zou een dependance van Emmaus/Langeweg in gevestigd zou worden. Al in 2013 bleek dat de bestemmingsplanwijziging meer tijd zou vergen dan was voorzien. Er werd toen een kraakwachtovereenkomst gesloten met Emmaus/Langeweg tot aan de definitieve verkoop van het klooster. In oktober 2014 hadden we nog een provinciedag in Breda. We werden heel hartelijk ontvangen en iedereen was vol optimisme over de toekomst.
Toen bleek aan het eind van het jaar dat de samenwerking met Emmaus/Langeweg was stukgelopen. Paul Brockhus, de organisator, kreeg van het kapucijnenbestuur mandaat om onafhankelijk van Emmaus/Langeweg verder te gaan. Dit was een moeizaam proces. Bestemmingsplannen wijzigen is een kwestie van een hele lange adem hebben. Ook liep niet alles goed met de vaste bewoners onderling. Zo hebben Pia en Fons het klooster verlaten.
Toch gebeuren er ook goede zaken. Zo is de taartenbakkerij in bedrijf gekomen. Al met al zijn we hier al een flinke tijd mee bezig. Het is nog niet duidelijk wanneer we definitief van Breda af zijn.
Velp: de gemeente Grave spreekt van de Drie-eenheid Velp. Dat betreft dan ons klooster, het voormalige Redemptoristinnenklooster en het middeleeuwse kerkje van Velp. Tot eind 2013 leek alles nog wel te lopen. Maar dan werd duidelijk dat het in de leiding niet liep zoals het zou moeten lopen. Intussen was de gedenkplaats opgericht. Op het kapittel van 2014 werd besloten dat Velp deel zou blijven uitmaken van de kapucijnenprovincie. De kapucijnen bleven eigenaar van het klooster. Dde basisvoorwaarden om door te gaan waren een leefgroep, een kloppende langetermijnbegroting en de franciscaanse spiritualiteit als basis van de groep en de activiteiten. Het vormen van een leefgroep bleek een moeilijk proces.
Begin 2015 heeft het bestuur het Ďproject-Velpí nog een kans gegeven. Maar na enkele dagen bleek al dat bij zowel de toenmalige vaste bewoners als bij de Custos het draagvlak ontbrak om deze optie een kans van slagen te geven. We moesten als bestuur toen concluderen dat een combinatie van leefgroep en gastenwerk in het Emmausklooster niet langer realistisch was. Er werd een Commissie Vervreemding Velp opgericht.
Voor het Emmausklooster dienden zich verschillende gegadigden aan. Met twee partijen vonden meerdere gesprekken plaats. Met Sangha Metta (meditatie) en Avant Sanare. Er werd besloten dat Avant Sanare de beste kansen bood om de franciscaanse spiritualiteit te garanderen.
Avant Sanare richtte met het oog op 'Velp' een zusterorganisatie op, Avant Spirit genaamd. Deze bestaat uit twee poten:
- Het commerciŽle gedeelte, cursussen, trainingen, welzijn e.d. onder de leiding van Domien Theuvenet.
ĖEen leefgroep waarvoor de zus van Domien, RafaŽl Maria de initiator was. Vooral het vormen van de leefgroep bleek heel zwaar. Will en ikzelf hebben regelmatig contact gehad. Zij slaagde er niet in voldoende mensen aan zich te binden.
Het leidde tot een definitieve breuk tussen Domien en RafaŽl Maria. Domien Theuvenet stelde zich op het standpunt dat de leefgroep er was ter ondersteuning van Avant Spirit-Velp en RafaŽl Maria vond dat Avant Spirit er was om het geld te verdienen voor de leefgroep en dat de leefgroep de dienst moest uitmaken in het klooster.
RafaŽl Maria Theuvenet is toen vertrokken. We hebben Macair Wegman gevraagd als een soort kraakwacht in Velp te zijn.
Domien Theuvenet ziet voldoende mogelijkheden voor Avant Spirit in Velp. Het blijft echter een hele kwetsbare zaak.
Intussen gaan de gesprekken met de gemeente Grave en de eigenaar van het voormalige Redemptoristinnenklooster door. Er wordt gekeken hoe de drie partijen elkaar kunnen versterken.
Het al met al een moeizaam en gecompliceerd proces waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Een definitief besluit over Velp zullen we nemen op het komende kapittel. We vinden de toekomst van het klooster te belangrijk om daar als bestuur alleen een besluit over te nemen. Broeder Gerard Remmers, provinciale minister